«Αλήθεια – των αδυνάτων αδύνατο ποτές δεν εκατάφερα να καταλάβω / αυτά τα όντα που δεν...