Βράδιασε πάλι.
Ζυγίζω τις μέρες
Με καταπόσεις δισκίων
Για όταν δεν ρέει το οχτάωρο.
Γάλα απ’τη μάνα μου δεν βύζαξα
Δεν έχω τι να φτύσω
Φέρε μου, ηλιόσπορο.