Σκορπίζουντῶν δακρύων οἱ μεγάλες συγκεντρώσεις.Μνήμη καὶ παρὸν ψάχνουν νὰ κρυφτοῦνἀπὸ τὴ διαύγειά τους. Ἀραιὰ ποῦ καὶ...