Το δάσος εκείνοτο αγάπησα όσο το σώμα σουτο ήξερα όπως το σώμα σου,σπιθαμή προς σπιθαμή.Σου έμοιαζε....