Ένα κρεβάτι,
και να είναι Αύγουστος,
και ξέρω εγώ να ξαναζήσω.