είναι ο βραδύς ψαλμός της προσέγγισης το αμήν της βαθύφωνης έλξης