Σχέδια που εγκαταλείπουμε, αποφάσεις που φοβηθήκαμε να πάρουμε προσδοκίες των άλλων από μας που τις τροφοδοτήσαμε...