Για το σώμα σου τ’ ατελεύτητο και για το μηδέν μου Η άποψη των κύκλων σουτόσο...