Σας ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός θα παραταθεί κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, όπως προέβλεπε η προκήρυξη, ώστε...