Μια από τις βασικότερες αιτιάσεις κατά της «γενιάς» – ως ταξινομικής μεθόδου – στην ποίηση, είναι...