Μια από τις βασικότερες αιτιάσεις κατά της “γενιάς” – ως ταξινομικής μεθόδου – στην ποίηση, είναι...