Παρακαλούνται όσοι δεν αγάπησαν ποτέ και κανέναννα υποκριθούν έστω ένα αίσθημα παρεμφερές.Μπορεί μια μέρα να παράξουν...