Λυπήθηκαν μεγάλως στον αποχωρισμό των.Δεν τόθελαν αυτοί· ήταν η περιστάσεις.Βιοτικές ανάγκες εκάμνανε τον ένανα φύγει μακρυά...